Tilmeldingsbetingelser

For at beskytte dig som deltager på et af vores hold, os som undervisere og leverandører af kurser og uddannelsesforløb, samt sikre korrekt gennemførte og succesfulde forløb er der nedenstående betingelser for tilmelding, køb og deltagelse:                                               se som PDF

 Tilmeldingsfrist 
Gerne 30 dage før kursusstart som det seneste, af hensyn til antal af deltagere og evt. udsættelse ved for få tilmeldte.

1.         Tilmeldingsfrist

Af hensyn til antal deltagere på holdene og evt udsættelse ved for få tilmeldte er tilmeldingsfristen gerne 30 dage før kursus- eller uddannelses opstart. Er der under 30 dage til opstart at det hold, du ønsker at komme på, kontakt da Bodynamic og hør nærmere.

Tilmelding via Facebook, mail eller telefonisk er bindende uanset.

Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling, om du deltager på kurset/uddannelsen eller ej.

Du vi få tilsendt et Optagelsesbevis med datoer for modulerne, kursussted og lærernavne og at tilmelding er bindende for hvert forløb.

2.         Betaling

Der vil på optagelsesbevis stå betalingsbetingelser og tilmeldingsgebyr med dato for betaling. Din tilmelding er dog stadig bindende, om der betales til tiden, eller der ikke betales.

Ønsker du ratebetaling eller betaling via arbejdsplads, kontakt da Bodynamic og hør nærmere.

Hvad end uddannelse eller kursus du har tilmeldt dig, kan ikke ombyttes, medmindre der er indgået en særlig aftale med Bodynamic.

Hvis der i forbindelse med tilmelding til rabatpris eller tilbud, ikke betales til tiden, ændres prisen 7 dage efter betalingsfristen til den oprindelige pris. Der vil ske et krav om straksbetaling og der vil stadig være bindende tilmelding.

Priser på uddannelser og kurser:

Alm listepris er gældende – eller den tilbudspris, der reklameres med og er oplyst på hjemmesiden.

3.         Betalingsmetode

På optagelsesbevis står konto oplysninger og der betales via alm. Bankoverførsel.

4.         Afholdelse

Kurset eller uddannelses afholdes det sted, der er angivet på hjemmesiden. Det er muligt at lokationen ændres afhængig af størrelsen på holdet.

5.         Kursus eller uddannelses- start og udsættelse

Der er altid et minimums deltagerantal på hvert hold. Er holdet ikke fyldt op udsættes starten typisk til andet moduls og et ekstra modul datosættes. Alle tilmeldte bliver informeret om dette senest 7 dage før kursus eller uddannelsesstart, medmindre udsættelsen skyldes sygdom eller andre tvingende omstændigheder.

6.         Overnatning og forplejning

Medmindre andet fremgår ved tilmelding, er overnatning og forplejning ikke inkluderet i kursus- eller uddannelses- prisen.

Der vil dog altid stå kaffe, the, vand og frugt fremme i forbindelse med kursus eller uddannelses afholdelse.

Vi anbefaler, hvis transportafstanden er længere at overnatte ved kursus/uddannelse over flere dage. Det giver mulighed for ro og fordybelse.

Der findes i og omkring stedet flere attraktive muligheder.

7.         Kursus og uddannelsesprisen

Kursus og uddannelses – materialet er inkluderet i prisen eller tydeligt oplyst. I visse tilfælde ved der være tilsendt pr. mail en PDF-fil, som deltageren selv skal printe og medbringe.

Prisen er ikke momspligtig i henhold til gældende lovgivning. – Skulle det ændre sig, skal den oplyste pris opfattes som værende nettoprisen ex moms.

8.         Afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du give skriftlig besked herom, inden kurset eller uddannelsens opstart, til info@bodynamic.dk og om det er muligt at komme med på et andet hold indenfor 1 år, så du stadig kan få det det du har tilmeldt dig.

Framelding: Ved framelding mere end 4 uger, 28 dage før første kursusdag refunderes hele gebyret/ depositum med fradrag af et administrationsgebyr på 1.000 kr. Ved framelding 27 dage eller mindre før start refunderes depositum ikke og rest af kursusgebyr for delkursus skal betales.

Tilmeldingen er altid bindende. Der sker derfor ingen refusion af nogen art – ej heller ved sygdom eller force majeure. Det samme gør dig gældende, hvis du bliver forhindret i at deltage i noget af kurset, uddannelsen eller undervisningen. Der vil hermed ingen mulighed være for rabat, fritagelse af betaling, ekstra undervisning, særbehandling udenfor fastlagt undervisning eller modregning i nogen form.

Ved udeblivelse uden afmelding inden opstart frafalder muligheden for at deltage på et andet hold. Du hæfter dog fortsat for betalingen og der ydes ingen økonomisk kompensation. Har du købt kurset/uddannelsen til en tilbudspris konverteres den tilbudte pris om til listepris og der vil blive faktureret en merpris. Dette gør dig også gældende, ønsker du at afbryde eller udebliver efter uddannelsens/kursets start.

Skulle der i Bodynamic opstå situationer, der kunne ligge under force majeure, herunder opstået sygdom eller forhold, der vanskeliggør eller forhindrer kurset eller uddannelses gennemførsel, forbeholder Bodynamic sig ret til at flytte/aflyse eller afbryde kurset/uddannelsen til færdiggørelse snarest efter. Dette uden at der kan udledes nogen former for krav eller tilbagebetaling af deltagergebyr.

Bodynamic vil altid sikre at der tilbydes kompensation i form af den manglende undervisning på et senere tidspunkt, uden merpris for eleven. Afhængig af omstændighederne kan det være tilfældet, at det bliver under en anden instruktør, som er kvalificeret.

9.         Rettigheder og Copyright

Det udleverede materiale i forbindelse med uddannelse og kurser må ikke under nogen omstændigheder kopieres eller offentliggøres til 3. part uden skriftligt samtykke fra Bodynamic International ApS. Ligeledes må der ikke under nogen omstændigheder undervises eller instrueres til 3. part, i de redskaber, metoder eller teknikker der undervises i, uden skriftlig samtykke fra Bodynamic International ApS. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

10.        Forbehold

Da vi altid i Bodynamic bestræber os efter at tilbyde den bedste undervisning, tages der forbehold for ændringer i kursus/uddannelses indhold, tidsplan, afholdelses-sted og tid, for at tilbyde netop dette.

11.        Accept af betingelser

Ved tilmelding telefonisk, på Facebook eller via mail indvilliger kursisten/eleven i ovenstående betingelser for tilmelding og deltagelse samt hæftelse af evt. manglende betaling.